Advokátní kancelář Beníčková
Mgr. Hana Beníčková, advokátka
U Plovárny 1504
688 01 Uherský Brod
email: office@benickova.cz

Každému klientovi bude poskytnuta právní pomoc v oblasti, kterou potřebuje. Níže uvedený výčet služeb není a nemůže být úplný.

Občanské právo:

aaaPříprava a posuzování smluv a jednostranných právních jednání dle požadavků a potřeb klienta
aaaUplatňování pohledávek a zastupování klientů v občanském soudním řízení
aaaSousedské spory
aaaSpotřebitelské smlouvy a spory vzniklé ze spotřebitelských smluv
aaaSpory o určení vlastnického práva
aaaPrávní pomoc v otázkách náhrady škody (nejen na zdraví)
aaaPrávní pomoc v oblasti ochrany osobnosti
aaaZastupování klientů a právní poradenství v dědickém řízení (sepisování závětí, listin o vydědění,.)

Právní vztahy k nemovitostem:
aaaKomplexní právní služby při koupi, prodeji a pronájmu jakýchkoliv nemovitých věcí
aaaPříprava smluv o převodech členských podílů v bytovýchadružstvech
aaaZastupování v řízeních před katastrálními úřady
aaaRealizace advokátních úschov peněz i listin pro vypořádání jednotlivých obchodních transakcí
aaaRozdělování nemovitých věcí na bytové a nebytové jednotky (prohlášení vlastníka o rozdělení
a•aavlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám) a související agenda

Rodinné právo
:
aaaRozvod manželství
aaaSpolečné jmění manželů (zúžení, rozšíření, vypořádání SJM)
aaaVýživné na manžela/manželku
aaaPrávní poměry nezletilých dětí (svěření do výchovy jednomu z rodičů nebo do střídavé péče, výživné,
a•aaúprava styku rodičů s dětmi)

Insolvenční právo:
aaaPřihláška pohledávky do insolvenčního řízení
aaaPříprava a podání insolvenčního návrh dlužníka či věřitele
aaaVyhotovení návrhu dlužníka na povolení oddlužení
aaaIncidenční spory
aaaSpory o vyloučení věci z majetkové podstaty

Obchodní právo:
aaaObchodní podmínky
aaaVyhotovení společenské smlouvy/stanov
aaaZakládání obchodních společností a družstev včetně řízení ve věci zápisu do obchodního rejstříku a
a•aazměn jednotlivých zapsaných údajů
aaaZískávání živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
aaaSvolávání valných hromad a členských schůzí a zastupování klientů na jednáních těchto orgánů,
a•aazpracování výstupů z jednání orgánů obchodních společností a družstev
aaaZměny v personálním složení orgánů obchodních společností
aaaPřevody obchodních podílů v obchodních společnostech
aaaRušení a likvidace obchodních společností
aaaDodatečné zajištění pohledávek (postoupení pohledávek, dohody o narovnání, uznání závazku)
aaaPřeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy)
aaaSměnky a uplatňování nároků z nich
aaaSepisování a posuzování obchodních smluv dle požadavků a potřeb konkrétního klienta

Pracovní právo
:
aaaPracovně právní dokumentace (pracovní smlouva, manažerská smlouva, dohoda o provedení práce a
a•aadohoda o pracovní činnosti, dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o odpovědnosti za ztrátu
a•aasvěřených předmětů, vnitřní předpisy zaměstnavatele)

Zastupování před soudy
:
aaaZastupování klientů před soudy všech stupňů ve věcech obchodních, občanských, pracovních,
a•aarodinných, správních, insolvenčních a trestních

Trestní právo
aaaObhajoba klientů v trestním řízení před soudy
aaaZastoupení poškozeného v trestním řízení
aaaSepisování trestních oznámení
© 2016 Advokátní kancelář Beníčková