Advokátní kancelář Beníčková
Mgr. Hana Beníčková, advokátka
U Plovárny 1504
688 01 Uherský Brod
email: office@benickova.cz

Cena právních služeb:


Právní služby jsou poskytovány za odměnu, přičemž advokát je oprávněn žádat od klienta předem poskytnutí přiměřené zálohy.

Výše odměny se řídí:

a) smlouvou (dohodou) mezi advokátem s klientem
a•ipodle konkrétních okolností se zpravidla sjednává jako:
aaačasová (tzn. určená podle počtu započatých hodin nebo jiných časových jednotek potřebných k
a•aaposkytnutí služby)
aaaúkonová (podle počtu úkonů právní služby, které byly v konkrétní věci učiněny)
aaacelková za určitou ucelenou službu (bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby)
aaapodíl na hodnotě věci (procentní podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby)

b) příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve
a• znění pozdějších změn.

Nad rámec odměny náleží advokátu náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas.
© 2016 Advokátní kancelář Beníčková